VVS vertegenwoordigt uw belangen

De Vereniging van Senioren VVS organiseert niet alleen activiteiten maar is ook samen met het Seniorenpodium belangenbehartiger van de 55-plussers binnen Hillegom. Zowel richting de politiek als mede-inwoners van ons mooie dorp. 

Waarom wij het belangrijk vinden de belangen van senioren te vertegenwoordigen? Omdat wij als senioren – ook na ons pensioen – een essentiële bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Als senioren bezitten we natuurlijk over veel kennis en ervaring waar ook de jongere generaties van kunnen profiteren. Daarnaast leveren wij als senioren vaak een actieve bijdrage aan lokale activiteiten als vrijwilliger en begeleider van jongere generaties.

Door de vergrijzing worden de belangen van senioren steeds belangrijker. Problemen rond bijvoorbeeld afnemende gezondheid, mobiliteit en financiële zekerheid waar senioren mee te maken kunnen krijgen, dienen serieuze aandacht te krijgen. Te meer daar ook de generaties na hen hiermee te maken krijgen. Daarom is het cruciaal dat senioren een stem hebben in de besluitvorming rondom gemeentelijke zaken die ook hen aangaat. En dat hun stem serieus genomen wordt aangaande mogelijke problemen waar senioren tegenaan lopen.

Medezeggenschap

Wij streven naar medezeggenschap van seniorenbelangen binnen het gemeentelijk beleid over de volgende onderwerpen:

  • Gezondheid en Zorg
  • Sociaaleconomische zaken
  • Wonen en mobiliteit
  • Ouderen en techniek
  • Educatie
  • Inspiratie en Zingeving

Partners in belangenbehartiging senioren

Het bestuur van de VVS is vertegenwoordigd in het Seniorenpodium, het adviesorgaan van en voor alle senioren binnen Hillegom. 

Het Seniorenpodium Hillegom heeft tot doel invloed uitoefenen op het lokale beleid ten aanzien van die beleidsonderwerpen die van invloed zijn op de positie van senioren in de gemeente Hillegom. Het SeniorenPodium kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders over lokale beleidsonderwerpen die senioren binnen Hillegom raakt.

Convenant met gemeente Hillegom

Het SeniorenPodium heeft samen met de gemeente Hillegom een convenant afgesloten. In dit convenant zijn de samenwerkingsafspraken vastgelegd tussen het SeniorenPodium en de gemeente Hillegom. Verder heeft het Seniorenpodium ook een tweetal adviesnota’s uitgebracht. Meer weten? Lees ze hier:

Overige contacten

Verder onderhouden wij goede contacten met:

  • WelzijnsKompas Hillegom Lisse
  • Protestants Christelijke Ouderenbond (PCBO)
  • Hillegomse Organisatie Zorgverlening (HoZo)
  • Woonzorgorganisatie Marente

Het laatste nieuws

Benieuwd waar wij ons momenteel voor inzetten als uw belangenbehartiger? Lees het op onze nieuwspagina!